4471 Tecumseh Rd. East, WIndsor, Ontario, N8W 1K6 E-mail: ron@windsorbrazilianjiujitsu.com

 Tel: 519-968-3355

© 2018 Windsor Brazilian Jiu Jitsu